Organizacja ruchu podczas robót drogowych – przepisy. Jak powinny być oznakowane roboty drogowe?

Prace drogowe

Roboty drogowe związane są z utrudnieniami dla wszystkich uczestników ruchu. Stąd tak ważne jest, aby teren objęty pracami został odpowiednio oznaczony. Nie, tylko aby informować o trwających robotach, lecz by uniknąć niebezpiecznych sytuacji. Jakie w tym zakresie obowiązują wytyczne? Na to pytanie odpowiadamy w niniejszym artykule.

Komu zlecane jest oznakowanie robót drogowych?

Wbrew pozorom, nie dokonują tego pracownicy budowlani wykonujący roboty drogowe. Nie przychodzą ze znakami pod pachą i nie wtykają ich w pierwsze lepsze miejsce. Na podstawie określonych wytycznych oraz projektu zakładającego zmianę w organizacji ruchu, oznakowanie robót drogowych (znaki, tablice) wykonywane jest przez fachowców (Unistop.pl), którzy dysponują odpowiednim sprzętem. Mowa tu np.  o znakach pionowych, poziomych czy urządzeniach mających zapewnić bezpieczeństwo ruchu jak barierki lub pachołki. Tacy specjaliści wiedzą, jak należy zamontować dany znak, aby był widoczny dla każdego uczestnika ruchu drogowego oraz zajmują się jego późniejszym demontażem.

Jakie wytyczne znakowania robót drogowych?

Wszelkie zasady dotyczące oznakowania miejsc, na których mają odbywać się roboty drogowe oraz ewentualne zmiany w organizacji ruchu określone zostały przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury. Zakłada on szczegółowe warunki zarządzania ruchem drogowym oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem, jak również warunki techniczne dotyczące znaków, sygnałów drogowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drodze.
Przed rozpoczęciem prac drogowych należy opracować projekt zakładający wszelkie zmiany wynikające z robót budowlanych.

Konieczne jest uwzględnienie zmian w organizacji ruchu, dlatego należy przygotować szczegółowy opis techniczny. Musi znaleźć się w nim charakterystyka miejsca, w którym mają zostać przeprowadzone prace, opis ewentualnych zagrożeń, utrudnienia oraz zakres planowanych robót dla poszczególnych etapów prac.

Oprócz tego konieczne jest sporządzenie dokumentacji uwzględniającej:

  • przedstawienie rodzaju oznakowania,
  • harmonogram robót,
  • plan orientacyjny oraz sytuacyjny,
  • planowany czas prac budowlanych,
  • zasady działania ewentualnej sygnalizacji świetlnej,
  • metody rejestrowania zmian w oznakowaniu.

Tak szczegółowo sporządzony projekt musi zostać zaakceptowany przez stosowne organy. W przypadku dróg wojewódzkich osobą decyzyjną jest wojewoda, natomiast dla dróg powiatowych oraz gminnych, będzie to starosta.

Zmiana w organizacji ruchu

Jak oznakować remontowaną drogę?

W miejscach, w których wprowadzana jest zmiana w organizacji ruchu, muszą być zastosowane kompletne czasowe oznakowanie poziome. Przejścia dla pieszych powinny być oznaczone w sposób wskazujący na inny, bezpieczny kierunek ruchu. Przeważnie są to żółte malowane znaki lub podwójne zapory. W przypadku dróg dwukierunkowych, w których zastosowano ruch wymijający, należy postawić stosowną sygnalizację świetlną informująca o możliwości dalszego przejazdu.

To tylko przykłady na wytyczne, jakich należy się trzymać podczas realizowanych prac drogowych i związanych z nimi oznakowaniem. Ogólnie rzecz biorąc, uzależnione jest ono od zakresu prac oraz konkretnego miejsca, w którym będą przeprowadzane.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *