Jak uzyskać patent? Co można opatentować?

  • by
żarówka w ręce

Co trzeba zrobić, żeby w Polsce uzyskać patent. Gdzie się zwrócić w tym celu i jakich formalności dopełnić?

Co to jest patent?

Patent to obowiązujące przez określony czas prawo do wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zawodowy i zarobkowy, na terytorium danego państwa. Prawo to przyznawane jest przez wyznaczony do tego organ państwowy, regionalny lub międzynarodowy. W Polsce udziela go Urząd Patentowy w drodze decyzji warunkowej.

W okresie działania patentu korzystanie z wynalazku przez inne osoby może się odbywać jedynie za zgodą uprawnionego, który ma prawo udzielić w drodze umowy takim osobom licencji do korzystania z wynalazku. Może on też zakazać osobom trzecim korzystania z wynalazku w sposób polegający na wytwarzaniu, używaniu, wprowadzaniu do obrotu i oferowaniu produktu będącego przedmiotem wynalazku oraz stosowania sposobu będącego przedmiotem wynalazku.

Co można opatentować?

Aby móc opatentować jakiś wynalazek, musi on spełniać cztery warunki. Po pierwsze, musi być nowością w skali światowej. Po drugie, musi posiadać poziom wynalazczy, związany z brakiem oczywistości. Po trzecie, musi stanowić rozwiązanie techniczne. I wreszcie po czwarte, musi on się nadawać do przemysłowego i powtarzalnego odtwarzania.

Jak z tego wynika, powinna to być rzecz konkretna – nie można opatentować rozwiązania, które ma charakter czysto organizacyjny lub estetyczny. Również na odkrycia naukowe, metody matematyczne, programy do maszyn cyfrowych i sposoby przedstawienia informacji nie przysługują patenty.

Jak uzyskać patent w Polsce?

W Polsce postępowanie zgłoszeniowe w celu uzyskania patentu toczy się przed Urzędem Patentowym RP. Osobami uprawnionymi do występowania przed nim są zarejestrowani w Polsce rzecznicy patentowi oraz same osoby zgłaszające. A zatem osoba składająca wniosek o przyznanie patentu może korzystać z pośrednika albo osobiście i bezpośrednio przeprowadzać tę procedurę.

Aby zgłosić wynalazek, należy opracować dokumentację zgłoszeniową zgodnie z obowiązującymi wymogami. Powinna ona obejmować przede wszystkim podanie, w którym wymieniony będzie zgłaszający (może to być jedna lub więcej osób albo firma) oraz twórcy rozwiązania stanowiącego przedmiot wynalazku. Do tego dołączyć należy opis wynalazku – chodzi tu o to, aby przedstawić go na tle stanu techniki w dacie zgłoszenia. Trzeba wykazać ekspertom Urzędu Patentowego istotę wynalazku i wyjaśnić, na czym polega jego innowacyjność.

Oprócz tego wymaganymi dokumentami są zastrzeżenia patentowe wyznaczające zakres ochrony patentu, skrót przeznaczony do opublikowania, oraz inne załączniki, takie jak rysunki i przykłady wykonania wynalazku.

Całą wyżej opisaną dokumentację należy przekazać Urzędowi Patentowemu RP, który siedzibę ma w Warszawie przy alei Niepodległości 188. Za zgłoszenie wynalazku trzeba wnieść opłatę, która wynosi 550 zł. Oczywiście skorzystanie z usług rzecznika patentowego również jest odpłatne. Ceny mogą być różne, choć Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości ustala minimalne wysokości takich opłat.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *