Co to jest przemysł? Jakie są gałęzie przemysłu?

Widok na fabrykę przemysłową

Przemysł to najważniejszy dział gospodarki kraju, który zajmuje się wytwarzaniem produktów w celach konsumpcyjnych oraz produkcyjnych. Niesie on za sobą wiele korzyści, nie tylko tych regionalnych jak miejsca pracy i poprawa warunków bytu społeczeństw lokalnych. Dobrze rozwijający się przemysł to rozwój dla całego kraju. Przemysł jest bardzo rozbudowanym działem gospodarki, dlatego w poniższym artykule przybliżymy zakres każdego z nich.

 1. Przemysł paliwowo – energetyczny
 2. Przemysł elektromaszynowy
 3. Przemysł chemiczny
 4. Przemysł mineralny
 5. Przemysł lekki

1. Przemysł paliwowo – energetyczny

Aby przybliżyć ten dział gospodarki krajowej, należy podzielić go na trzy grupy:

 • Przemysł węglowy

Węgiel stanowi jeden z najważniejszych źródeł energii na świecie. Ponad 40% wykorzystywanego na świecie prądu wytwarzane jest właśnie z węgla. Globalny transport węgla odgrywa kluczową rolę w handlu międzynarodowym. Kopalnie w Polsce zajmują się wydobywaniem złóż węgla kamiennego, brunatnego, brykietów. Funkcjonują także piaskarnie podsadzkowe.

 • Przemysł paliwowy

Zajmuje się wydobywaniem surowców energetycznych takich jak ropa naftowa czy gaz, a następnie, przetwarzany jest w elektrowniach i maszynowniach. W tym celu rafinerie prowadzą odwierty ropy naftowej a koksownie, zajmują się wydobywaniem gazu ziemnego oraz łupkowego.

 • Przemysł energetyczny

Do jego głównych zadań należy przetwarzanie dostępnych form energii i zasilanie procesów przemysłowych oraz napędzanie maszyn. Dostarczana jest energia elektryczna produkowana za pomocą turbin oraz prądnic, napędzanych różnymi źródłami energii. Nie można nie wspomnieć o energii cieplnej dostarczanej przez nośnik transportujący ciepło. Przeważnie jest to para wodna pod dużym ciśnieniem, ogrzana woda oraz innego rodzaju płyny. Również w tym wypadku, wykorzystywane są różne źródła energii. Za dostarczanie ciepła odpowiadają elektrociepłownie i ciepłownie natomiast za dostarczenie energii elektrycznej, sieci przemysłowe.

2. Przemysł elektromaszynowy

Również ten dział należy podzielić na kilka podgrup:

 • Przemysł metalowy

To drugi z rzędu, największy przemysł przetwórczy w Polsce. Zajmuje się budową różnego rodzaju maszyn wykorzystywanych w innych działach gospodarki narodowej. Na przemysł metalowy pracuje wiele zakładów produkcyjnych zajmujących się wytwarzaniem narzędzi oraz wyrobów metalowych na szeroką skalę.

 • Przemysł maszynowy

Przemysł maszynowy zajmuje się wyrobem środków transportu, turbin, silników elektrycznych, maszyn górniczych i budowlanych oraz urządzeń elektrycznych. Typowymi produktami przemysłu maszynowego są również maszyny włókiennicze, urządzenia hutnicze, maszyny papiernicze i drukarskie czy obrabiarki. W Polsce największe skupisko przemysłu maszynowego znajduje się na Górnym Śląsku, a także w Warszawie, Poznaniu, Bydgoszczy czy Elblągu.

 • Przemysł środków transportu

Ten dział gospodarki narodowej zajmuje się produkowaniem samochodów, samolotów, pociągów, rowerów i innych środków transportu. Ten dział napędza również inną gałąź gospodarki, jakim jest przemysł samochodowy obejmujący szerokie spektrum różnych przedsiębiorstw oraz organizacji zajmujących się projektowaniem, produkcją, marketingiem oraz sprzedażą samochodów.

 • Przemysł elektrotechniczny

Obejmuje produkcję wyrobów elektroenergetycznych, elektrotechnicznych oraz teleelektronicznych. Zajmuje się produkcją prostych towarów konsumpcyjnych oraz tych bardzo zaawansowanych technologicznie. Do najważniejszych produktów przemysłu elektrotechnicznego należą m.in. transformatory, tranzystory, układy scalone, żarówki, telewizory, telefony, urządzenia AGD czy audiowizualne.

3. Przemysł chemiczny

Przemysł chemiczny zajmuje się wytwarzaniem prostych surowców chemicznych oraz bardziej zaawansowaną chemią. Ten dział gospodarki wymaga wysokiego profesjonalizmu i opiera się na ściśle określonych zasadach. Przemysł chemiczny zajmuje się produkcją kwasu siarkowego, tworzyw i włókien sztucznych oraz barwników. Przemysł chemiczny wytwarza produkty wykorzystywane przez wielkie firmy przemysłowe oraz przez indywidualnych klientów. Do podstawowych produktów chemicznych, wykorzystywanych w codzienności należą farby, środki czystości, kosmetyki czy farmaceutyki.

Widok na fabrykę chemiczną

4. Przemysł mineralny

Stanowi gałąź przemysłu zajmującą się wydobyciem i przetwórstwem surowców skalnych i ceramicznych. Do branży przemysłu mineralnego zaliczamy:

 • przemysł materiałów budowlanych, czyli kamieniarstwo,
 • przemysł cementowy,
 • przemysł wapienniczy,
 • przemysł gipsowy,
 • produkcję elementów dachowych i prefabrykatów,
 • ceramika czerwonej tzn. cegły,
 • przemysł szklarski,
 • przemysł ceramiczny.

5. Przemysł lekki

To dział gospodarki zajmujący się produkcją artykułów masowego użytku jak produkcja tkanin, dzianin, odzieży, obuwia, galanterii skórzanej i tekstylnej. W tym miejscu należy wymienić jego najważniejsze podgrupy, do których należą:

 • przemysł włókienniczy, czyli różnego rodzaju pędzarnie, szwalnie, tkalnie, fabryki wyrobów dzianych czy producenci włókien,
 • przemysł odzieżowy, to znaczy mniejsze i większe fabryki odzieży gotowej,
 • przemysł skórzany, do którego zaliczane są garbarnie, wytwórnie galanterii skórzanej czy fabryki butów.

Jak widać przemysł, jest gałęzią bardzo rozbudowaną i rozwiniętą. Oczywiście ma również swoje złe strony jak szkodliwość dla środowiska dlatego wprowadzane są coraz to nowe innowacje i systemy, które mają być bezpieczne i nieszkodliwe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *